Tenester

Me har allsidig kompetanse og lang erfaring innan bygg, veg og anleggsarbeid – les meir om tenestene me tilbyr her.

Fosse services hydraulic listevisning
Slangeverkstad

Som TESS Godkjend Slangeverkstad reparerer me hydrauliske sylindrar og koplingar.

Fosse services mur
Muring

Me har ekspertise innan muring og natursteinsmuring.

Fosse services kraftogenergi listevisning
Kraft og energi

Berekraftig kraftutbygging på Vestlandet.

Fosse services vei listevisning
Vegbygging

Vegbygging, vedlikehald og prosjektering, frå små gangvegar til store vegprosjekt.

Fosse services terreng
Terrengarbeid

Vi utfører utgraving, sprenging, drenering og anna grunn- og terrengarbeid.

Fosse services tomtearbeid listevisning
Tomtearbeid

Skal du til med nybygg, tilbygg eller andre oppgraderingar på tomta di?

Fosse vatnavlop listevisning
Vatn og avløp

Vatn- og avløpsarbeid for offentlege og private aktørar.

Fosse services geomatikk
Geomatikk

Underselskapet Vest Geomatikk AS leverer komplette tenester innan geomatikk, oppmåling og stikking.

Fosse services massetransport listevisning
Transport og maskinflytt

Me utfører masseflytting og transport av store maskinar.

Fosse maskinpark listevisning
Maskinpark

Med moderne og omfattande maskinpark løyser me arbeidsoppgåver effektivt og med omsyn til miljøet.